Privātuma politika

Šajā Privātuma paziņojumā paskaidrots, kādu informāciju mēs iegūstam, kā mēs to saglabājam, pārsūtām un izmantojam. Ja jūs vēlaties noskaidrot, kāda personīga informācija par jums ir mūsu rīcībā, lūdzam sazināties ar mums, izmantojot turpmāk norādīto kontaktu informāciju.Daži mūsu iegūstamie dati uzskatāmi par personīgiem, un mums tie jāaizsargā saskaņā ar ES Regulu 2016/679 (Vispārīgā datu aizsardzības regula).
Publicējot šī privātuma paziņojuma izmaiņas, mēs iekļausim ziņas par tā jaunākajiem grozījumiem. Ja tiek nopietni mainīts paziņojums vai veids, kādā mēs izmantojam jūsu personīgo informāciju, mēs jums paziņosim par to, sniedzot konkrētu informāciju pirms jebkādu izmaiņu veikšanas, vai nosūtīsim personīgi paziņojumu. Mēs iesakām jums periodiski pārskatīt šo paziņojumu.

Kāpēc mēs iegūstam datus

Mēs apstrādājam jūsu datus tikai tādos nolūkos, ko attaisno mūsu pakalpojumi. Mēs apstrādājam šos datus, ievērojot jūsu pamattiesības uz privātumu, tai skaitā nepieciešamību aizsargāt personīgo integritāti un privātumu, un vienmēr paturam prātā to, ka mēs neiegūstam vairāk datus, nekā tas nepieciešams vēlamā pakalpojuma sniegšanai. Ja nav norādīts citādi, Toprent nosaka jūsu datu iegūšanas nolūku un metodi, un tiesiskā ziņā tas nozīmē, ka mēs darbojamies kā personas datu “apstrādes pārzinis”.

Mēs iegūstam datus, lai varētu:

 • Sniegt transportlīdzekļu rezervācijas pakalpojumu
 • Noslēgt nomas līgumu un izrakstīt rēķinu
 • Atbildēt uz jūsu jautājumiem, sūdzībām un reklamācijām
 • Nosūtīt jums informāciju par mūsu piedāvājumiem
 • Kādus datus mēs iegūstam

Transportlīdzekļu rezervācija

Ja jūs vēlaties veikt transportlīdzekļa rezervāciju, mums nepieciešama no jums personīga informācija: vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs un e-pasta adrese.

Automašīnas noma

Kad jūs pieņemat lēmumu par mūsu piedāvāto transportlīdzekļu nomu, mums nepieciešams vairāk jūsu personīgās informācijas, lai mēs varam noslēgt nomas līgumu. Šo datu skaitā ir:

 • Vārds un uzvārds
 • Adrese, pilsēta
 • Dzimšanas datums
 • vecums
 • personas apliecība / pase (numurs un derīguma termiņš)
 • vadītāja apliecības numurs, izdevējs un termiņa beigu datums
 • kredītkartes numurs
 • tālruņa numurs
 • e-pasta adrese

Jautājumi / sūdzības / reklamācijas

Ja jūs neesat apmierināti ar kaut ko vai vēlaties ziņot, ka kaut kas nav kārtībā ar transportlīdzekli, mums nepieciešama šāda jūsu informācija:

 • vārds un uzvārds
 • adrese
 • tālruņa numurs
 • personu apliecinošā dokumenta numurs un derīguma termiņš
 • vadītāja apliecības numurs, izdevējs un termiņa beigu datums
 • Kā mēs iegūstam datus

Kopumā mēs iegūstam datus šādos veidos:

 • Kad tiek pieprasīta mūsu pakalpojumu izmantošana
 • Kad tie tiek konkrēti sniegti mums, piemēram, nosūtot e-pastu vai zvanot pa tālruni
 • Izmantojot mūsu tīmekļa vietni. Toprent izmanto sīkdatnes, tāpēc var būt pieejama zināma personīga informācija. Informācija par to, kas ir sīkdatnes un kā mēs tās izmantojam, atrodama pēc šādas adreses
 • Kad jūs piesakāties mūsu informatīvo izdevumu saņemšanai
 • Izmantojot tiešā mārketinga priekšrocības, ko var saņemt, piemēram, pa e-pastu, vai tieši parakstot civilpersonu veidlapu, piemēram, ierodoties mūsu filiālēs
 • Kad vien iespējams, mēs informēsim jūs par to, kāda informācija jums jāsniedz, pirms mēs uzsākam savu pakalpojumu.

Savā mājaslapā mēs varam izmantot sīkdatnes vai citus datu ieguves rīkus. Informācija par to atrodama mūsu sīkdatņu politikā.
Atsevišķas trešo personu vietnes var kontrolēt mūsu produktu un pakalpojumu plūsmu, piemēram, skatījumu skaitu un meklēšanā izmantotos terminus. Mēs nesniedzam nekādu personīgu informāciju šo pakalpojumu nolūkos.

Kā aizsargāt jūsu datus

Mums ir atbilstoši tehniskie un administratīvie drošības pasākumi, lai nodrošinātu mūsu lietotāju datu aizsardzību no nesankcionētas vai nejaušas piekļuves, izmantošanas, sagrozīšanas vai nozaudēšanas. Veicamie pasākumi tiek regulāri pārbaudīti un pastāvīgi pielāgoti esošajam tehnoloģiju stāvoklim.
Mēs rīkojamies ar jūsu informāciju atbilstoši likumam. Tāpat mēs prasām saviem piegādātājiem un pakalpojumu sniedzējiem iesniegt drošības novērtējumus un demonstrēt atbilstību spēkā esošajiem likumiem un nozares standartiem.
Mēs regulāri pārskatām, uzlabojam un atjauninām darba procesus, biznesa procesus un tehniskos pasākumus, lai uzlabotu jūsu privātumu un nodrošinātu mūsu iekšējās politikas ievērošanu.

Kā mēs kopīgojam jūsu informāciju

Toprent var iesniegt jūsu personīgo informāciju trešajām personām šādos gadījumos:

 • lai izpildītu juridiskus pienākumus, piemēram, iesniegšanai tiesās vai citās kompetentās iestādēs, civillietu, krimināllietu, likumpārkāpumu izskatīšanas vai citu procesu ietvaros
  Toprent tiesību, drošības vai īpašuma aizsardzībai;
 • lai noslēgtu un/vai pildītu līgumus vai apstrādes darījumus ar starpniekiem, aģentūrām, caur kurām jūs esat sazinājušies ar Toprent
 • lai novērstu vai ierobežotu kaitējumu, kas var tikt nodarīts Toprent;
 • citos gadījumos, ar noteikumu, ka ir saņemta jūsu piekrišana.
 • Kopīgojot jūsu personīgo informāciju ar trešajām personām, Toprent jebkurā gadījumā aizliedz izmantot jūsu personas datus citos nolūkos, nekā noteikti līgumā, un uzdod trešajām personām ievērot jūsu konfidencialitāti attiecībā uz jūsu personīgo informāciju.

Cik ilgi mēs turam jūsu datus

Personas dati tiek turēti tādā formā, kas atļauj veikt identifikāciju, tikai tik ilgi, kamēr tas nepieciešams tajos nolūkos, kādos tiek apstrādāti personas dati. Vai kā mūsu valsts konkrētie noteikumi prasa apstrādes pārzinim ievērot personas datu konfidencialitāti. Atsevišķos noteiktos apstākļos personas dati var tikt glabāti ilgāk, piemēram, statistikas nolūkos, arhivēšanas nolūkos sabiedrības interesēs.
Gadījumā, kad rīkošanās ar jūsu datiem notiek uz jūsu piekrišanas pamata, ja jūs atsaucat šo priekšrocību, mēs apturēsim jūsu datu apstrādi un vairs neizmantosim tos, bet rezultātā var nebūt iespējams izmantot dažas ar to saistītas papildu priekšrocības.
Lūdzam ievērot, ka jūsu dati netiks dzēsti ar noteiktiem laika intervāliem, ja ir ierosināta neapmaksātu prasījumu samaksa piespiedu kārtībā vai cita procedūra, un tādā gadījumā personas dati tiks dzēsti pēc šīs procedūras galīgās pabeigšanas noteiktā prasījumu noilguma iestāšanās saskaņā ar likumu, kas regulē piespiedu un tiesiskās attiecības.

Jūsu tiesības

 • Tiesības piekļūt personas datiem – jums ir tiesības pieprasīt un saņemt personīgo informāciju par jums (rakstiski, pa tālruni vai pa e-pastu), ar ko mēs rīkojamies, ar nosacījumu, ka jūsu identitāte ir nešaubīgi noteikta un pierādīta.
 • Tiesības labot vai atjaunināt jūsu personas datus – gadījumā, ja jūsu informācija ir neprecīza vai nepilnīga, jums ir tiesības veikt jūsu personas datu labojumus vai atjauninājumus rakstiskā veidā vai personīgi, ar nosacījumu, ka jūsu identitāte ir nešaubīgi apstiprināta un pierādīta. Jūs atbildat par pareizas personīgās informācijas sniegšanu, un jums ir pienākums paziņot mums par jebkādām nozīmīgām izmaiņām jūsu personīgajā informācijā (vārda/uzvārda, adreses u.c. maiņa).
 • Tiesības dzēst personas datus – ja vairs nepastāv iemesli, kuru dēļ jūsu personas dati tiek apstrādāti, šādi dati tiks dzēsti, ja tas nav pretrunā ar spēkā esošajiem noteikumiem, vai, ja tā nav datu apstrāde statistikas nolūkos – kad vairs nav iespējams uz personas datu pamata identificēt personu, uz ko attiecas šie dati, vai tad, ja tie vairs nav nepieciešami juridisku prasību noteikšanai, izpildei vai aizstāvībai.
 • Tiesības atsaukt piekrišanu mārketinga nolūkos – jums ir tiesības atsaukt piekrišanu, kas sniegta mārketinga pasta piegādāšanai jums, jebkurā laikā.
 • Tiesības iebilst pret personas datu apstrādi uz Toprent leģitīmo interešu pamata – jums ir tiesības jebkurā laikā vērsties ar apelāciju saistībā ar jūsu interesēm rakstiskā veidā vai personīgi pie mūsu uzņēmuma galvenā biroja vadītāja. Tādā gadījumā mēs jums paziņosim, ja mūsu uzņēmuma leģitīmās intereses ir svarīgākas par jūsu uzņēmuma interesēm un ir nepieciešams turpināt personas datu apstrādi, lai nodrošinātu vai aizstāvētu juridiskās prasības, un tādā gadījumā datu apstrāde tiks turpināta.
 • Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei – jums ir tiesības vērsties rakstiskā veidā vai personīgi pēc mūsu galvenā biroja adreses, kā arī Personas datu aizsardzības dienestā.
 • Tiesības nodot personas datus – jums ir tiesības, rakstiski vai personīgi vēršoties galvenajā birojā, prasīt, lai dati, ko jūs mums sniedzat uz piekrišanas pamata vai uz līguma pamata, ir pieejami strukturētā, vispārpieņemtā un mašīnlasāmā formātā, ja mēs apstrādājam šos datus ar automatizētu procedūru palīdzību.
 • Tiesības ierobežot apstrādi – jums ir tiesības prasīt, rakstiski vai personīgi, vēršoties mūsu galvenajā birojā, personas datu apstrādes bloķēšanu uz laiku, ar nosacījumu, ka jūs apstrīdat datu pareizību, un nepieciešams pārbaudīt datu pareizību vai nesankcionētu datu apstrādi, un tad, ja jūs iebilstat pret šo datu dzēšanu, ja Toprent šie dati vairs nav nepieciešami, un jūs tos pieprasāt juridisku prasību izpildei, vai iesniedzat sūdzību un sagaidāt apstiprinājumu, ka Toprent ir novērsusi jūsu argumentu leģitīmos pamatus.

Datu nelikumīga izmantošana

Mēs varam piemērot jums pamatotu maksu, pamatojoties uz administratīvajām izmaksām, vai atteikties rīkoties saskaņā ar jūsu pieprasījumu, ja jūsu pieprasījumi ir acīmredzami nepamatoti vai pārmērīgi, un sevišķi to biežas atkārtošanās dēļ.

Kontaktu informācija

Ja jūs vēlaties iegūt vairāk informācijas par jūsu personas datu aizsardzību vai vēlaties izmantot kādas savas tiesības, jūs varat sazināties ar mums pa e-pastu info@toprent.lv, pa tālruni +371 28660022 vai sūtīt pieprasījumu uz: SIA Toprent, Dzirnieku iela 16, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167, Latvija.