Noteikumi un nosacījumi

Izvēlieties valsti:

1. IEVADNOTEIKUMI

“Iznomātājs” –SIA Toprent, ar galveno biroju: Latvija, Dzirnieku iela 16, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167
“Nomnieks” – fiziska vai juridiska persona, kas iznomā vai uz kuras vārda tiek nomāts transportlīdzeklis. Transportlīdzekļa nomas līgumā, kas apzīmēts kā “Nomnieks”, un ir atbildīgs par visu šo Vispārējo nomas un nomas līguma noteikumu ievērošanu.
“Līgums” – individuāls nomas līgums, kas tiek parakstīts, pieņemot transportlīdzekli nomas perioda sākumā, un kas atļauj izmantot transportlīdzekli, nosaka transportlīdzekļa saņemšanu un atgriešanu, apdrošināšanu, aprīkojumu un pakalpojumus, kas iekļauti cenā un maksājuma veidu par īri. Līgums satur arī informāciju par nobraukuma statusu, degvielas līmeni, bojājumiem un iespējamiem nomas transportlīdzekļa trūkumiem, kā arī citām abu pušu tiesībām un pienākumiem, kuri ar savu parakstu pilnībā pieņem šo līgumu. Transportlīdzekļa stāvoklis saņemšanas laikā un vispārējie lietošanas noteikumi tiek uzskatīta par nomas līguma daļu.
“Vadītājs / papildu vadītājs” – fiziska persona, kas īres līgumā ir norādīta kā “lietotājs”, kas paraksta Nomas līgumu un pārņem transportlīdzekli, kā arī ir atbildīgs par visu nomas līguma noteikumu ievērošanu.
“Lietotājs” – nomnieks, vadītājs un papildu vadītājs, kas turpmāk minēti transportlīdzekļa nomas līguma Vispārējos noteikumos, kā Lietotājs.
“Transportlīdzeklis”, līguma priekšmets un kura informācija ir ietverta līgumā.

2. NOMAS NOTEIKUMI

Parakstot līgumu, lietotājs apstiprina transportlīdzekļa pieņemšanu atbilstošā stāvoklī, lai veiktu līguma par pakalpojumu, ar visu saistīto aprīkojumu un visu pavaddokumentāciju. Autovadītājs, kurš juridiskas personas vārdā pieņem transportlīdzekli un paraksta līgumu, paziņo, ka viņam ir pilnvaras un viņš garantē savu atbildību iznomātājam, solidarizējoties ar šo juridisko personu, un ir atbildīgs par visu šajā līgumā noteikto saistību izpildi. Parakstot līgumu, lietotājs garantē iznomātājam, ka viņš ir izpildījis visus minimālā vecuma vispārīgos noteikumus un nosacījumus, kas nepieciešami, lai iegūtu vadītāja apliecību, un viņa / viņas rīcībā ir visa nepieciešamā dokumentācija transportlīdzekļa ekspluatācijai saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem. Latvijas normatīvie akti. Viņam / viņai ir jānodrošina iznomātājam šo dokumentu oriģināls, lai iegūtu ieskatu, un tā kopija paliek TOPRENT rīcībā kā šī līguma pielikums. Lietotājs ir atbildīgs par satiksmes noteikumu pārkāpumiem, kas veikti līguma darbības laikā, pat pēc līgumu beigām.

3. MAKSĀJUMA NOSACĪJUMI

Uz lietotāja kredītkartes tiks veikta priekšautorizācija par summu, saskaņā ar iznomātāja nosacījumiem, atkarībā no transportlīdzekļa klases, nomas, apdrošināšanas utt. Parakstot nomas līgumu, klients pilnvaro Iznomātāju iekasēt nepieciešamo summu par ikdienas īri par norunāto tarifu, kā arī par visiem ikdienas papildinājumiem (iegādātā apdrošināšana, papildu aprīkojums un pakalpojumi), kā arī par visām citām iespējamām izmaksām, kas radušās, atbilstoši pašreizējam cenrādim. Šīs izmaksas tiek ieturētas no lietotāja kredītkartes vai debetkartes, uz kuras tika veikta priekšautorizācija, vai jebkura cita norunāta maksājuma veida. Iznomātājs var iekasēt maksājamās summas, iekasējot maksu no lietotāja konta nomas laikā vai pat pēc tās, kad atklāj lietotāja pienākumu, vai lietotājs var samaksāt šādas izmaksas, vienojoties ar iznomātāju, kas ir brīva izvēle iznomātājam. Ja lietotājs maksā tieši uz iznomātāja kontu, viņam / viņai tas ir jādara noteiktajā laika posmā. Kavēšanās gadījumā klientam ir jāmaksā iznomātāja procenti, kā arī visas citas iespējamās papildu izmaksas. Kompensācijas (daļēja vai pilnīga) netiks atmaksātas par īri, kas beidzās agri, novēloti savākti, nav atcelti pēc nomas sākuma datuma.

4. LIETOTĀJA PIENĀKUMI

Parakstot līgumu, lietotājs paziņo, ka ir iepazinies ar visām turpmāk izklāstītajām saistībām un tās pieņem:

 • transportlīdzeklis tiks atgriezts norunātajā vietā un norunātajā laikā tādā stāvoklī, kādā tas tika saņemts, ar aprīkojumu un degvielas daudzumu, ar kādu tas tika saņemts, vai pat pirms norunātā laika, un pēc iznomātāja pieprasījuma;
 • nomas līguma termiņa pagarināšana, kā arī visas citas izmaiņas attiecībā uz nomu jāpieprasa iznomātājam rakstveida vismaz dienu pirms nomas termiņa beigām; pretējā gadījumā iznomātājs ir pilnvarots ziņot par nomātā transportlīdzekļa pazušanu.
 • atgriešanās diena un laiks, ko klients izvēlējies rezervēšanas laikā, tiks izpildīti neatkarīgi no kavētā saņemšanas laika. Ja transportlīdzeklis tiek atgriezts ārpus labvēlības perioda, tiks iekasēta papildu diena un kavējuma nauda. Labvēlības periods: viena stunda.
 • transportlīdzeklis netiks pārslogots, izmantots jaunu autovadītāju apmācībai, citu transportlīdzekļu vai piekabju pārvadāšanai vai vilkšanai, naudas pelnīšanas pakalpojumu sniegšanai, sacīkstēm, izturības pārbaudēm, ātruma pārbaudēm vai nelikumīgām darbībām;
 • transportlīdzekli izmantos tikai vadītājs vai līgumā norādītie papildu vadītāji tikai personīgai lietošanai atbilstoši transportlīdzekļa paredzētajam lietojumam un to, ka transportlīdzeklis nebūs pieejams nepiederošiem lietotājiem un trešajām personām;
 • pareizi lietot transportlīdzekli un atbilstoši izturēties pret to
 • lai lietotājs, atstājot transportlīdzekli, pareizi aizvērtu visus logus un aizslēgtu durvis, vienlaikus paņemot sev līdzi atslēgas un dokumentus
 • braukt tikai pa koplietošanas ceļiem, bez alkohola vai narkotisko vielu ietekmes, ievērojot visus satiksmes likumus un noteikumus;
 • rūpēties par transportlīdzekļa regulāru tehnisko apkopi, tas nozīmē, ka regulāri jāpārbauda dzesēšanas šķidruma līmenis, eļļas līmenis, citi šķidrumi, riepu spiediens utt.
 • ja instrumentu panelis kādā brīdī norāda uz apkopes nepieciešamību vai ja pats lietotājs secina, ka transportlīdzeklim nepieciešama apkope, viņam par to jāpaziņo iznomātājam un jānodrošina transportlīdzeklis iznomātājam. Transportlīdzekļa bojājuma vai transportlīdzekļa bojājuma gadījumā, ko izraisa šo noteikumu neievērošana, lietotājam ir pienākums atlīdzināt visus šādus zaudējumus un iespējamos ienākumu zaudējumus sakarā ar iznomātāju nespēju veikt šādas pamatdarbības un apkopi, lietotāja nolaidības dēļ.
 • transportlīdzeklis netiks izmantots, lai pārvadātu vairāk pasažieru vai kravas, nepārsniedzot maksimālo pieļaujamo daudzumu, kas noteikts transportlīdzekļa specifikācijās, un neveicot nekādas tehniskas izmaiņas transportlīdzeklī;
 • transportlīdzeklis netiks vadīts ārpus Latvijas robežām, ja vien nebūs iepriekš paziņots, par kuru iznomātājs var iekasēt papildu maksu saskaņā ar cenrādi. Pārkāpumu un teritoriālu transportlīdzekļa lietošanas ierobežojumu pārkāpuma gadījumā visi šo noteikumu 8. sadaļā minētie lietotāja pārklājuma piedāvājumi vairs netiek piemēroti.
 • ka lietotājs sedz visas izmaksas, kas saistītas ar transportlīdzekļa izmantošanu, piemēram, bet neaprobežojas ar degvielu, autoceļu nodevām, tilta nodevām, autostāvvietu nodevām un biļetēm, kā arī par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem un citiem
 • Pamatojoties uz šo līgumu, lietotājs pilnvaro iznomātāju bez iepriekšēja brīdinājuma iekasēt no viņa visus ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumus, kā arī autostāvvietu biļetes un citus naudas sodus, ja tie radušies, pārkāpjot Latvijas normatīvos aktus. jebkurā citā valstī, un ja tie tika izdarīti nomas periodā. Šīs izmaksas palielinās ar administrācijas izmaksām, un tās tiks iekasētas no debetkartes vai kredītkartes, kas tika sniegta šī nomas līguma parakstīšanas laikā.
 • lietotājs, juridiska persona ar iepriekšēju rakstisku paziņojumu iznomātājam un piekrišanas veidlapu iznomātājam var atļaut izmantot nomas transportlīdzekli darbiniekam, kurš atbilst noteiktajām prasībām, un šajā gadījumā viņam ir jāiepazīstina autovadītājs ar noteikumiem līguma pienākumus, kas nekādā veidā nemazina juridiskās personas atbildību ievērot šos noteikumus un nosacījumus.
 • mūsu transportlīdzeklī netiek pārvadāti dzīvnieki, ja vien tie nav turēti speciālās transportēšanas konteinerī vai somā . Jebkuru netīrumu novēršanai dzīvnieku pārvadāšanas dēļ var piemērot soda maksu.

5. DOKUMENTĀCIJAS ZAUDĒJUMI UN BOJĀJUMI

Transportlīdzekļa bojājuma gadījumā, pazaudēta vai bojāta aprīkojuma vai instrumentu, dokumentācijas, numura zīmju vai transportlīdzekļa atslēgu bojājumu gadījumā lietotāja pienākums ir atlīdzināt izmaksas. Transportlīdzekļa lietotājs ir atbildīgs, ja ir bojāts motors, transportlīdzekļa mehāniskās daļas (piemēram, eļļas, dzesēšanas šķidruma vai citu šķidrumu trūkuma dēļ dzinējā), kā arī sajūga bojājumi (tā sauktais sadedzinātais sajūgs), transportlīdzekļa ritošās daļas bojājumi, dokumentu un transportlīdzekļa atslēgu nozaudēšana / bojāšana, numura zīmju nozaudēšana / bojāšana, transportlīdzekļa interjera bojājumi, sadedzināti, sabojāti sēdekļi, nepareizas degvielas izmantošana vai citas kļūmes, ko izraisījusi lietotāja vai transportlīdzekļa papildu vadītāja neuzmanība (piemēram, neuzmanīga braukšana vai braukšana bez ceļa apstākļos). Visos šajos gadījumos transportlīdzekļa lietotājs atlīdzina iznomātājam visu transportlīdzekļa remonta izmaksu summu, pieskaitot summu par zaudēto nākotnes nomas dienu maksu par katru pašreizējo cenrādi visā remonta laikā, bet ne ilgāk kā 30 dienām, un jebkuri citi bojājumi, piemēram, transportlīdzekļa evakuēšanas izmaksas vai samazināta transportlīdzekļa vērtība. Lietotājs vai persona, kurai lietotājs ir nodevis transportlīdzekli, pieņem transportlīdzekļa lietošanu saskaņā ar ražotāja norādījumiem, kā arī dīzeļdegvielas vai svina nesaturošas degvielas izmantošanu saskaņā ar ražotāja norādījumiem. Uz visiem zaudējumiem, kas radušies šo instrukciju neievērošanas dēļ, neattiecas apdrošināšana un ir transportlīdzekļa lietotāja pienākums.

5. ZĀDZĪBA, NEGADĪJUMI UN TRANSPORTLĪDZEKĻA DARBĪBAS TRAUCĒJUMI

Negadījuma gadījumā, transportlīdzekļa bojājuma, zādzības, dzinēja bojājumu vai citu līdzīgu apstākļu gadījumā lietotājam ir pienākums:

 • jānodrošina nomātā transportlīdzekļa turpmāko bojājumu novēršana līdz transportlīdzeklis tiek nodots iznomātājam
 • pierakstīt liecinieku un dalībnieku vārdus un adreses;
 • izsaukt policiju un sagādāt negadījuma protokolu, izņemot motoru bojājuma gadījumus;
 • informējiet tuvāko iznomātāja biroju par negadījumu.
 • Transportlīdzekļa lietotājam ir pienākums ziņot policijai par visiem transportlīdzeklim nodarītajiem zaudējumiem, ja lietotājs neiesniedz policijas protokolu, nesniedz paziņojumu un nesniedz alkohola testu, visas izmaksas zaudējumus saistībā ar bojājumu vai pazudušo transportlīdzekli, transportlīdzekļa lietotājs sedz pilnā apmērā, ieskaitot zaudēto peļņu dienas nomas summā, kas saistīta ar transportlīdzekļa neizmantošanu remonta laikā, maksimāli 30 dienas neatkarīgi no lietotāja vainas par notikušo un no tā, vai lietotājs ir pieņēmis un apmaksājis papildu daļēju apdrošināšanu (CDW +) vai nopircis pilno apdrošināšanu (SCDW).

7. LIETOTĀJAM ATLĪDZINĀTĀS IZMAKSAS

Iznomātājs atlīdzina lietotājam visas izmaksas par eļļu, smērvielām, regulāru apkopi un nelieliem remontdarbiem, kuri radušies nomas periodā, izņemot transportlīdzekļa mazgāšanas izmaksas, pēc visu norēķinu dokumentu iesniegšanas. Rēķins jāadresē iznomātājam; SIA Toprent, Latvija, Dzirnieku iela 16, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167, vai pa e-pastu. Lai atlīdzinātu iepriekš minētās izmaksas, lietotājam jābūt saņēmušam iznomātāja pilnvarota pārstāvja piekrišanu; pretējā gadījumā atlīdzība nav iespējama.

8. LĪDZDALĪBA (PAŠRISKS) ZAUDĒJUMOS (FRANŠĪZE)

Risku un līdzdalības (pašrisku) apmēru bojājumos var samazināt, iegādājoties atbilstošu apdrošināšanu, ar nosacījumu, ka zaudējumi nav radušies, pārkāpjot šī līguma noteikumus, vai apzināti nepareizi lietojot transportlīdzekli. Samazināta atbildība par bojājumiem vai zādzībām, (CDW / TP); iegādājoties šo daļēju apdrošināšanu, jūs varat samazināt savu atbildību par bojājumiem vai zādzību, kā arī starpību starp pašrisku (franšīzi) un pilnu zaudējumu summu. Apdrošināšana pasažieriem negadījuma gadījumā (PAI); vadītājs un pasažieri ir apdrošināti nāves vai invaliditātes gadījumā tādā apmērā, kādu nosaka apdrošināšanas sabiedrība, kurā apdrošināti visi iznomātāja transportlīdzekļi. Samazinātā pašriska zaudējumu iegāde (CDW +); pieņemot un samaksājot par šo papildu segumu, lietotājs var ierobežot savu atbildību par transportlīdzekļa bojājumiem. Kopējo saistību ar apdrošināšanas iegāde (SCDW); pieņemot un samaksājot par šo papildu segumu, lietotājs var vēl vairāk ierobežot savu kopējo atbildību par transportlīdzekļa bojājumiem. SCDW neattiecas uz: transportlīdzekļa šasijas, transportlīdzekļa salona (ja vien salons nav bojāts negadījumā) un visiem bojājumiem bez ziņošanas iznomātājam. Parakstot īres līgumu, lietotājs pilnvaro iznomātāju iekasēt kredītkartes īpašniekam visas izmaksas, kļūmes vai zaudējumus līdz franšīzei (pašriskam) vai pilnai zaudējumu summai, ja lietotājs nav ievērojis šos vispārīgos noteikumus un nosacījumus, pat tos, kas atklāti pēc transportlīdzekļa atgriešanas un par kuriem lietotājs nav paziņojis iznomātājam saskaņā ar transportlīdzekļa atgriešanas kārtību. Apdrošināšana neattiecas uz zaudējumiem, kas nodarīti paaugstinātas bīstamības zonās vai kara zonās, vai gadījumā, ja nomas automašīna tiek izmantota ārpus Latvijas robežām, pārvadāšanas laikā uz prāmja un salās, bez iznomātāja rakstiskas piekrišanas. Visi transportlīdzekļi, kas atgriezti laikā no pulksten 22:00 līdz 08:00, tiks pārbaudīti tikai vēlāk dienā (bet 24 stundu laikā), un klients paliek atbildīgs par transportlīdzekļa stāvokli līdz transportlīdzekļa pārbaudei. Jebkurš jauns bojājums tiks atzīmēts, un klients tiks informēts par to 24 stundu laikā.

9. PERSONAS DATU VĀKŠANA UN APSTRĀDE

Lietotājs personīgo informāciju sniedz brīvprātīgi. Pieprasītā pakalpojuma realizācijas procesā ir nepieciešama lietotāja personiskā informācija. Iznomātājs izmanto un apstrādā personas datus saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem par personas datu aizsardzību. Informācija par personas datu apstrādi, kā arī lietotāja tiesībām ir atrodama paziņojumā par personas datu aizsardzību, kas pieejams vietnē  www.toprent.com

10. CITI NOTEIKUMI

Iznomātājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas lietotājam radušies transportlīdzekļa atgriešanas kavēšanās dēļ, vai par zaudējumiem, kas lietotājam varētu rasties transportlīdzekļa nepareizas ekspluatācijas dēļ nomas periodā. Iznomātājam ir tiesības izbeigt nomas līgumu un nekavējoties atgriezt transportlīdzekļa savā īpašumā, ja lietotājs nerīkojas saskaņā ar kādu no šo noteikumu un nomas līguma noteikumiem vai ja transportlīdzeklis ir bojāts. Nomas pakalpojuma izbeigšana saskaņā ar šiem noteikumiem neliek apšaubīt citas iznomātāja tiesības, kas noteiktas saskaņā ar šiem noteikumiem un nomas līgumu. Šis līgums ir sastādīts divos identiskos eksemplāros, no kuriem vienu nodod lietotājam, bet otru patur iznomātājs. Ar savu parakstu šī līguma pēdējā lappusē Lietotājs akceptē šo līgumu un visus tā noteikumus, kā arī ar 8. pantā noteikto zaudējumu seguma pieņemšanu pieņem pārklājuma nosacījumus un noteikumus, ar kuriem viņš ir iepazinies. Grozījumus šajā līgumā drīkst veikt tikai rakstiski, mutiskas vienošanās tiek uzskatītas par nederīgām. Ja rodas strīds saskaņā ar šo Līgumu, abas puses vienojas nodot attiecīgo jautājumu jurisdikcijai saskaņā ar Latvijas likumiem.

11. IZMAKSAS UN SODI

Administratīvās izmaksasIzmaksu un sodu paskaidrojumsCena Eur ar PVN
Administratīvās izmaksasAdministrēšanas maksa par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem(ātruma un parkošanas pārkāpumi, nenomaksātas ceļu nodevas un citi).
Iznomātājs tiesīgs nosūtīt klienta datus policijai un iznomātājam ir tiesības piemērot administrācijas maksu. Maksa ir piemērojama par katru sodu.
50.00
Administrēšanas maksa transportlīdzekļa bojājuma gadījumā: Maksa tiek piemērota par katru jaunu iznomāta transportlīdzekļa bojājumu nomas laikā.80.00
Sods par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola vai narkotisko vielu ietekmēNaudas sods ir piemērojams nomniekam, ja nomnieks tiek pieķerts transportlīdzekļa vadīšanā alkohola vai narkotisko vielu ietekmē. Nelaimes gadījumā, kad vadītājs ir alkohola vai narkotisko vielu reibumā, nomnieks sedz visus iznomātājam un trešajām personām nodarītos zaudējumus un maksā naudas sodu.5000.00
Transportlīdzekļu tīrīšanas maksaMaksa tiek piemērota, ja iznomātā transportlīdzekļa nomas perioda beigās nepieciešama ķīmiskā tīrīšana. Maksa tiek piemērota arī smēķēšanas gadījumā. Smēķēšana īrētos transportlīdzekļos ir stingri aizliegta. Šī noteikuma pārkāpums attiecas uz visām uzkopšanas maksām. Nomniekam ir pienākums segt visus iznomātājam nodarītos zaudējumus smēķēšanas rezultātā transportlīdzeklī.200.00
Piemēro, atgriežot nomāto transportlīdzekli, kura salonam nepieciešama tīrīšana.15.00
Piemēro, atgriežot nomāto transportlīdzekli, kuram nepieciešama vīrsbūves mazgāšana.15.00
Īpaši netīra interjera vai vīrsbūves gadījumā, kur nepieciešama dziļa tīrīšana vai papildu tīrīšana, izmaksas tiek aprēķinātas, pamatojoties uz papildu tīrīšanas izdevumiem.
Transportlīdzekļu savākšanas maksaPar iznomāta transportlīdzekļa atgriešanu vietā, kura nav norādīta nomas līgumā, tiek iekasēta soda maksa.2.00 par 1 km no atgriešanas vietas
Maksas par robežas šķērsošanuMaksa tiek piemērota, šķērsojot Latvijas Republikas robežu uz Lietuvu un Igauniju, Somiju un Poliju.45.00
Sods par neatļautu robežas šķērsošanuStingri aizliegts atstāt Latvijas teritoriju bez atsevišķas Iznomātāja rakstiskas atļaujas. Sods tiek piemērots šādos gadījumos:
• Nomnieks ar nomas transportlīdzekli izbrauc no Latvijas teritorijas, bez iepriekšēja brīdinājuma paziņojot Iznomātājam un neiekļaujot pārrobežu pakalpojumu Nomas līgumā.
• Transportlīdzekļa avārijas gadījumā, kad nomnieks izmantoja nomas transportlīdzekli ārpus Latvijas teritorijas bez iznomātāja atļaujas, transportlīdzekļa negadījums tiek uzskatīts par neapdrošinātu un nomniekam ir pienākums segt visus transportlīdzeklim nodarītos zaudējumus.
• Kad nomnieks iegādājās robežas šķērsošanu pakalpojumu, bet transportlīdzeklis tika izmantots teritorijā, kas nav noteikta nomas līgumā.
Nomas transportlīdzekļi ir aprīkoti ar GPS izsekošanas sistēmu, kas ļauj iznomātājam noteikt transportlīdzekļa atrašanās vietu un kustību. Nomnieks ar parakstu apstiprina, ka ir informēts, un piekrīt, ka transportlīdzekļa kustību var uzraudzīt.
500.00
Sods par nozaudētiem/sabojātiem dokumentiem/valsts numura zīmem/transportlīdzekļa atslēgāmNomas beigās transportlīdzeklis jāatdod ar transportlīdzekļa atslēgām un dokumentiem (transportlīdzekļa tehnisko pasi, tehniskās apskates talonu un apdrošināšanas polisi).
Iznomātājam ir tiesības piemērot sodu par neatgrieztām vai sabojātām atslēgām/transportlīdzekļa dokumentiem vai valsts numura zīmēm:
• maksā par katru nomas dienu, kad atslēgas un dokumenti tiek nosūtīti pa pastu, līdz atslēgas un dokumenti nonāk Iznomātājā. Sūtījumus apmaksā Nomnieks.
• Par transportlīdzekļa atslēgu/dokumentu neatdošanu 7 kalendāro dienu laikā tiek piemērots sods par nozaudētiem transportlīdzekļa dokumentiem vai atslēgām.
600,00 naudas sods par nozaudētām/sabojātām atslēgām
150,00 naudas sods par nozaudētiem dokumentiem
vai valsts numura zīmēm
Piegādes izmaksas + papildu nomas diena (līdz 30 kalendārajām dienām)
Sods par īrētā aprīkojuma neatgriešanuPar nomāta aprīkojuma neatgriešanu vai bojāta aprīkojuma (bērnu sēdeklīšu, navigācijas sistēmu vai cita līguma aprīkojuma) atdošanu tiek uzlikts naudas sods. 150.00
Degvielas uzpildes maksaTransportlīdzeklis tiek izsniegts ar pilnu degvielas tvertni. Kad nomnieks atdod transportlīdzekli ar trūkstošo degvielu, degvielas uzpildīšana tiek aprēķināta pēc noteiktas likmes par katru trūkstošo litru.Degvielas izdevumi pēc čeka + 30 EUR degvielas uzpildes maksa
Sods par nepareizu degvielas izmantošanuNomnieks ir atbildīgs par piemērotas degvielas izmantošanu īrētajā transportlīdzeklī, kā norādīts transportlīdzekļa dokumentācijā. Šīs prasības neievērošanas gadījumā nomnieks sedz visus izdevumus, kas saistīti ar transportlīdzekļa transportēšanu, nepareizas degvielas likvidēšanu no transportlīdzekļa, transportlīdzekļa remontu un degvielas uzpildīšanu, kā arī visas citas saistītās izmaksas.Transportlīdzekļu transportēšanas un remonta izmaksas, kā arī degvielas uzpildīšana.
Tiek piemērota administrācijas maksa 50,00 apmērā
Transportēšana pēc avārijas vai nepareizas ekspluatācijas ar transportlīdzekliNelaimes gadījuma vai nepareizas ekspluatācijas gadījumā, kad transportlīdzekli vairs nevar vadīt un nomnieks nav pasūtījis pakalpojumu "Palīdzība uz ceļa", nomnieks sedz visas transporta izmaksas, ieskaitot degvielas izmaksas. Nomniekam, nomainot transportlīdzekli nepareizas ekspluatācijas vai ceļu satiksmes negadījuma dēļ, ir jāatdod nepareizi ekspluatēts transportlīdzeklis ar tādu pašu degvielas daudzumu, kāds tas bija nomas sākumā. Pretējā gadījumā tiks piemērota maksa par degvielas uzpildīšanu. Iznomātājam ir tiesības atteikt rezerves automašīnu pēc nepareizas ekspluatācijas vai avārijas, ja tā notikusi nomnieka vainas dēļ. Kad nomnieks ir pasūtījis pakalpojumu, nomnieks sedz transporta izmaksas, bet iznomātājs kompensē nomniekam radušās izmaksas.Transporta un degvielas izmaksas.
Tiek piemērota administrācijas maksa 50,00 apmērā

Ar savu parakstu es apliecinu, ka esmu izlasījis, sapratis un piekrītu iepriekš norādītajiem noteikumiem un citiem nosacījumiem naudas sodu un nodevu piemērošanai. Es piekrītu uzņemties pilnu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, pārkāpjot šajā pielikumā norādītos noteikumus un/vai nosacījumus. Es piekrītu, ka iznomātājs no manas bankas var iekasēt soda naudu/komisijas maksu, ieskaitot gadījumus, kad naudas sods/maksa pārsniedz nomnieka personīgās atbildības apmēru.