Sąlygos ir nuostatos

Pasirinkite šalį:

1. PIRMINĖS NUOSTATOS
„Nuomotojas“ – UAB „Top Rent”, kurios būstinė yra: Perkūnkiemio g. 13-91, LT-12114 Vilnius, Lietuva

„Nuomininkas“ – fizinis ar juridinis asmuo, kuris nuomojasi arba kurio vardu nuomojama transporto priemonė. Transporto priemonės nuomos sutartyje vadinamas „Nuomininkas“ ir yra atsakingas už visų šių Bendrųjų nuomos ir nuomos sutarties sąlygų punktų laikymąsi.

„Sutartis“ – individuali nuomos sutartis, kuri pasirašoma transporto priemonės atsiėmimo metu nuomos laikotarpio pradžioje ir suteikia teisę naudotis transporto priemone, apibrėžia transporto priemonės paėmimą ir išdavimą, turimą draudimą, įrangą ir paslaugas, įtrauktas į kainą ir mokėjimo už nuomą būdas. Sutartyje taip pat pateikiama informacija apie ridą, degalų lygį, žalą ir galimus nuomojamos transporto priemonės trūkumus bei kitas abiejų šalių teises ir pareigas, kurias visiškai patvirtina su šia sutartimi. Transporto priemonės būklė išdavimo metu ir Bendrosios sąlygos yra laikomos nuomos sutarties dalimi.

„Vairuotojas / Papildomas vairuotojas“ – fizinis asmuo, nuomos sutartyje nurodytas kaip „naudotojas“, kuris pasirašo Nuomos sutartį ir perima transporto priemonę bei taip pat yra atsakingas už visų nuomos sutarties nuostatų laikymąsi.

„Naudotojas“ – nuomininkas, vairuotojas ir papildomas vairuotojas, toliau Bendrosiose sąlygose – Naudotojas.

„Transporto priemonė“ yra sutarties objektas ir kurios informacija yra sutartyje.

2. NUOMOS SĄLYGOS
Naudotojas, pasirašydamas sutartį, patvirtina, kad perima atinkamos būklės transporto priemonę su visa reikalinga įranga ir visa dokumentacija. Vairuotojas, kuris juridinio asmens vardu nuomojasi transporto priemonę ir pasirašo sutartį, pareiškia, kad turi įgaliojimus ir garantuoja savo atsakomybę nuomotojui, solidariai su tuo juridiniu asmeniu ir atsako už visų įsipareigojimų pagal šią sutartį įvykdymą. Naudotojas, pasirašydamas sutartį, nuomotojui garantuoja, kad atitinka visas bendrąsias minimalaus amžiaus, reikalingo vairuotojo pažymėjimui gauti, sąlygas ir turėti visus reikalingus dokumentus transporto priemonei valdyti pagal Lietuvos nuostatus. Šių dokumentų originalą jis privalo pateikti nuomotojui, kad šis galėtų įsitikinti jų galiojimu, o jų kopija kaip šios sutarties priedas lieka TOPRENT žinioje. Naudotojas yra atsakingas už Kelių eismo taisyklių pažeidimus, padarytus sutarties galiojimo metu, net ir pasibaigus sutarčiai.

3. APMOKĖJIMO SĄLYGOS
Naudotojo kredito kortelėje nuomotojas turi atlikti išankstinį pinigų autorizavimą, kurio suma nustato Nuomotojas pagal savo vertinimą, priklausomai nuo transporto priemonės klasės, nuomos, draudimo ir pan. Pasirašydamas nuomos sutartį, klientas patvirtina, kad nuomotojas turi teisę nuskaičiuoti sumą už paros nuomą pagal sutartą tarifą, taip pat bet kokius ir visus kasdienius papildymus (įsigytas draudimas, papildoma įranga ir paslaugos), taip pat visas kitas galimas išlaidas pagal esamą kainoraštį. Šie mokesčiai atliekami naudojant naudotojo kredito ar debeto kortelę, kurioje buvo atlikta išankstinė autorizacija, arba bet kokia kita iš anksto sutarta mokėjimo priemone. Nuomotojas gali nuskaičiuoti lėšas nuo nuomininko sąskaitos nuomos sutarties metu ar net pasibaigus, kai nustato nuomininko įsipareigojimą, arba vartotojas gali apmokėti tokias išlaidas susitaręs su nuomotoju, o tai yra laisvas nuomotojo pasirinkimas. Jei vartotojas sumoka tiesiogiai į nuomotojo sąskaitą, jis privalo tai padaryti per nurodytą terminą. Vėlavimo atveju Klientas privalo sumokėti nuomotojui delspinigius, taip pat visas kitas galimai patirtas papildomas išlaidas. Pinigai (dalinai ar visa suma) nėra grąžinami už anksčiau pasibaigusią nuomą, vėlyvą atsiėmimą, nepasirodymus ar atšaukimus po nuomos pradžios datos.

4. NAUDOTOJO ĮSIPAREIGOJIMAI
Vartotojas, pasirašydamas sutartį, patvirtina, kad yra susipažinęs su visais žemiau nurodytais įsipareigojimais ir su jais sutinka:

kad transporto priemonė bus grąžinta į sutartą vietą ir sutartu laiku tokios pat būklės, kokia buvo paimta, su išduota įranga ir tokiu pat degalų kiekiu, su kuriuo buvo paimta, arba net anksčiau sutarto laiko su nuomotojo prašymu;
kad dėl nuomos trukmės pratęsimo, taip pat dėl ​​visų kitų su nuoma susijusių pakeitimų privaloma kreiptis raštu ne vėliau kaip iki nuomos termino pabaigos; kitu atveju nuomotojas turi teisę pranešti apie pasisavintą transporto priemonę.
kad grąžinimo diena ir laikas, kuriuos klientas pasirinko užsakymo metu, bus taikomi neatsižvelgiant į atidėto paėmimo laiką. Jei transporto priemonė bus grąžinta nepasibaigus tolerancijos laikotarpiui, bus taikomas papildomas dienos mokestis arba delspinigiai. Tolerancijos laikotarpis: viena valanda.
kad transporto priemonė nebus naudojama krovinių vežimui, nebus naudojama naujų vairuotojų mokymui, nebus naudojama kitų transporto priemonių ar priekabų gabenimui ar vilkimui, nebus naudojama paslaugų teikimui  už piniginę naudą, lenktynėms, greičio testams, neteisėtiems veiksmams;
kad transporto priemonę naudos tik vairuotojas arba sutartyje nurodyti papildomi vairuotojai, tik asmeniniam naudojimui, pagal transporto priemonės paskirtį ir kad transporto priemonė nebus perduota pašaliniams naudotojams ir/arba tretiesiems asmenims;
kad tinkamai naudos transporto priemonę pagal jos paskirtį, palikdamas transporto priemonę tinkamai uždarys visus langus ir užrakins kartu pasiimdamas raktelius ir dokumentus
kad važiuos tik viešaisiais keliais, neapsvaigęs nuo alkoholio ar narkotikų, laikantis visų kelių eismo taisyklių ir provolių.
kad pasirūpins reguliaria technine transporto priemonės priežiūra, tai reiškia reguliariai patikrinti aušinimo skysčio lygį, alyvos lygį, kitus skysčius, padangų slėgį ir kt.
jei bet kuriuo metu prietaisų skydelis praneša apie būtinybę atlikti techninę priežiūrą arba jei naudotojas pats nusprendžia, kad transporto priemonei reikalinga techninė priežiūra, jis privalo apie tai pranešti nuomotojui ir grąžinti transporto priemonę. Apgadinus transporto priemonę ar sugadinus transporto priemonę dėl šių sąlygų nesilaikymo, naudotojas privalo atlyginti visą žalą ir galimai negautą uždarbį dėl nuomotojo negalėjimo atlikti savo pagrindinės veiklos, dėl nuominingo neatsargumo ir neveiksnumo.
kad transporto priemonė nebus naudojama vežti daugiau keleivių ar krovinių negu transporto priemonės specifikacijose nurodytas didžiausias leistinas kiekis bei nedaryti jokių transporto priemonės modifikacijų;
kad su transporto priemonė nebus važiuojama už Lietuvos sienų, nebent apie tai bus pranešta iš anksto, už ką nuomotojas gali imti papildomą mokestį pagal kainoraštį. Pažeidus tarpvalstybinius ir teritorinius transporto priemonės naudojimo apribojimus, visi naudotojo draudimo paketai, nurodyti šių sąlygų 8 skyriuje, nustoja galioti.
kad jis padengs visas su transporto priemonės naudojimu susijusias išlaidas, tokias kaip: degalų, greitkelių rinkliavos, tiltų rinkliavos, stovėjimo-parkavimo mokesčiai, taip pat kelių eismo taisyklių pažeidimai ir kt.
Remdamasis šia sutartimi, naudotojas įgalioja nuomotoją be išankstinio įspėjimo apmokestinti visus Kelių eismo taisyklių pažeidimus, taip pat parkavimo baudas ir kitas baudas, jei jos atsiranda dėl Lietuvos įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimo. bet kurioje kitoje šalyje ir jei jos buvo padarytos nuomos laikotarpiu. Šios išlaidos bus apmokestinamos administravimo mokesčiais ir bus nuskaičiuotos nuo debetines arba kredito kortelės, nurodytos pasirašant šią nuomos sutartį.
kad naudotojas, jei jis yra juridinis asmuo, iš anksto raštu įspėjęs nuomotoją ir pateikęs sutikimą, gali leisti naudotis nuomojama transporto priemone darbuotojui, kuris atitinka nurodytus reikalavimus, ir šiuo atveju privalo supažindinti vairuotoją su sąlygomis ir sutartyje numatytais įsipareigojimais, o tai jokiu būdu nesumažina juridinio asmens atsakomybės laikytis šių sąlygų.
kad nuomojamoje transporto priemonėje nebus nevežami jokie gyvūnai, nebent jie laikomi tam skirtose transportavimo dėžėse. Taip pat gali būti taikomas valymo mokestis, kad būtų pašalintas bet koks nešvarumas dėl gyvūnų gabenimo.
5. APGADINIMAI IR PAMESTA/SUGADINGA ĮRANGA
Apgadinus transporto priemonę, dingus įrangai ar įrankiams, dingus dokumentams, valstybiniams numeriams ar transporto priemonės raktams, naudotojas privalo atlyginti visas išlaidas. Transporto priemonės naudotojas atsako už variklio, automobilio mechaninių dalių pažeidimus (pvz., dėl alyvos, aušinimo skysčio ar kitų skysčių trūkumo variklyje), taip pat už karterio pažeidimus, sankabos pažeidimis (vadinamoji sudegusi sankaba), transporto priemonės važiuoklės pažeidimus, transporto priemonės dokumentų ir raktelių pametimas/sugadinimas, valstybinių numerių praradimas/sugadinimas, automobilio salono apgadinimas, apdegusios sėdynės, netinkamo kuro įpylimas arba kiti gedimai, atsiradę dėl naudotojo ar papildomo transporto priemonės vairuotojo neatsargumo (pvz., neatsargus vairavimas ar važiavimas bekele). Visais šiais atvejais transporto priemonės naudotojas kompensuoja nuomotojui visą automobilio remonto išlaidų sumą, pridėjus galimas negautas pajamas pagal einamąjį kainoraštį, už remonto laiką, bet ne ilgiau kaip 30 dienų. ir bet kokią kitą žalą, pvz., transporto priemonės transportavimo išlaidas arba sumažėjusią transporto priemonės vertę po apgadinimo. Naudotojas arba asmuo, kuriam naudotojas perdavė transporto priemonę, prisiima ataskomybę, kad transporto priemonę naudos pagal gamintojo nurodymus, taip pat naudos kurą pagal gamintojo nurodymus. Bet kokia žala, atsiradusi dėl šių nurodymų nesilaikymo, nėra apdrausta ir tai yra transporto priemonės naudotojo įsipareigojimai.

6. VAGSĖ, TRANSPORTO PRIEMONĖS AVARIJA IR ARBA GEDIMAS
Avarijos, transporto priemonės apgadinimo, vagystės, variklio gedimo ar kitų panašių aplinkybių atveju naudotojas privalo:

užtikrinti tolesnės nuomojamos transporto priemonės apgadinimo prevenciją iki nuomotojo perėmimo
record the names and addresses of witnesses and participants; užrašyti liudytojų ir kitų įvykio dalyvių vardus/pavardes, adresus bei kitus kontaktinius duomenis;
Iškviesti policiją ir gauti incidento aprašą, išskyrus variklio gedimo atvejus;
Informuoti artimiausią nuomotojo ofisą apie įvykį.
Transporto priemonės naudotojas privalo pranešti policijai apie padarytą žalą, jei naudotojas nepateikia policijos protokolo, eismo įvykio deklaracijos, visas išlaidas susijusias su transporto priemonės apgadinimu ar dingimu, padengs transporto priemonės naudotojas. Visa suma, įskaitant galimai negautas pajamas, nes transporto priemonė nebuvo naudojama remonto metu, bet ne daugiau kaip 30 dienų, gali būti nuskaičiuota iš nuomininko banko kortelės.
7. KOMPENSUOJAMOS IŠLAIDOS NUOMININKUI
Nuomotojas, pateikus visas apmokėtas sąskaitas, atlygina naudotojui visas išlaidas už tepalus, privalomą aptarnavimą, smulkų remontą, atsiradusius nuomos laikotarpiu, išskyrus transporto priemonės plovimo išlaidas, kuro išlaidas. Sąskaita turi būti adresuota nuomotojui; UAB „Top Rent”, kurios būstinė yra: Perkūnkiemio g. 13-91, LT-12114 Vilnius, Lietuva. Tam, kad būtų kompensuotos aukščiau nurodytos išlaidos, vartotojas turi būti gavęs nuomotojo įgalioto atstovo sutikimą; kitu atveju kompensuoti neįmanoma.

8. ATSAKOMYBĖ UŽ PADARYTĄ ŽALĄ (FRANŠIZĖ)
Rizika ir žalos atsakomybės dydis gali būti sumažintas įsigyjant atitinkamą draudimo pasalugą, jei žala nebuvo padaryta dėl šios sutarties sąlygų ir taisyklių pažeidimo, ar tyčinio netinkamo transporto priemonės naudojimo. Sumažinta atsakomybė už žalą ar vagystę dalyvaujant žaloje (CDW / TP); sutikdami su šiuo draudimu galite sumažinti savo atsakomybę už žalą ar vagystę bei skirtumą tarp perviršio (franšizės) ir visos žalos dydžio. Sumažėjusio dalyvavimo žaloje pirkimas (CDW +); įsigydamas ir sumokėdamas už ši papildomą draudimą, naudotojas gali apriboti savo atsakomybę už transporto priemonės sugadinimą. Visiškos atsakomybės iki perviršio (SCDW) įsigyjimas; Įsigydamas ir sumokėdamas už ši papildomą draudimą, vartotojas gali dar labiau apriboti savo bendrą atsakomybę už transporto priemonei padarytą žalą. SCDW neapima: transporto priemonės važiuoklės sunaikinimo / sugadinimo, automobilio salono (nebent salonas buvo pažeistas avarijos metu) ir bet kokiems pažeidimams be policijos išrašo ar eismo įvykio deklaracijos. Naudotojas, pasirašydamas nuomos sutartį, įgalioja nuomotoją naudoti jo kreditinę/debetinę kortelę už visas išlaidas, gedimus ar nuostolius iki franšizės ar visos žalos sumos, jei vartotojas nesilaikė visų bendrųjų sąlygų. Net ir tie, apgadinimai, kurie buvo aptikti grąžinus transporto priemonę ir apie kuriuos naudotojas nepranešė. Draudimas neapima žalos, padarytos padidintos rizikos zonose ar karo zonose, taip pat tuo atveju, kai nuomotu automobiliu naudojosi už Lietuvos ribų. Bet kokios transporto priemonės, grąžintos nuo 22:00 iki 08:00, bus tikrinamos tik kitą darbo dieną (bet per 24 valandas), o klientas lieka atsakingas už transporto priemonės būklę tol, kol bus atlikta transporto priemonės apžiūra. Apie visus naujus pažeidimus bus pranešta ir klientas bus informuotas.

9. ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS IR TVARKYMAS
Vartotojas asmeninę informaciją teikia savanoriškai. Vartotojo asmeninė informacija yra reikalinga norint gauti pageidaujamą paslaugą. Nuomotojas asmens duomenis naudoja ir tvarko vadovaudamasis galiojančiais asmens duomenų apsaugos reglamentais. Informaciją apie asmens duomenų tvarkymą ir vartotojo teises rasite Asmens duomenų apsaugos pareiškime, kurį rasite adresu www.toprent.com

10. KITOS NUOSTATOS
Nuomotojas neatsako už žalą, kurią naudotojas patyrė dėl pavėluoto transporto priemonės pristatymo, arba už žalą, kurią naudotojas gali patirti dėl transporto priemonės gedimo nuomos laikotarpiu. Nuomotojas turi teisę nutraukti nuomos sutartį ir nedelsdamas perimti transporto priemonę, jei naudotojas nesilaiko kokių nors šių sąlygų ar nuomos sutarties nuostatų arba jei transporto priemonė yra apgadinta. Nuomos paslaugos nutraukimas pagal šias nuostatas nekelia abejonių dėl kitų šiose sąlygose ir nuomos sutartyje įtvirtintų nuomotojo teisių. Ši sutartis sudaroma dviem identiškais egzemplioriais, iš kurių vienas atiduodamas vartotojui, o kitas pasilieka nuomotojui. Naudotojas, pasirašydamas paskutiniame šios sutarties puslapyje, sutinka su šia sutartimi ir visomis jos nuostatomis, o priimdamas žalos atlyginimą pagal 8 straipsnį, sutinka su draudimo sąlygomis ir sąlygomis, su kuriomis jis buvo susipažinęs. Šios sutarties pakeitimai gali būti daromi tik raštu, žodiniai susitarimai laikomi negaliojančiais. Kilus ginčui dėl šios Sutarties, abi šalys susitaria perduoti atitinkamą klausimą jurisdikcijai pagal Lietuvos teisę.

11.  MOKESČIAI IR BAUDOS

Mokesčio tipasPaaiškinimasSuma EUR su PVM
Administraciniai mokesčiaiAdministravimo mokestis už kelių eismo taisyklių pažeidimus. Nuomotojas perduoda kliento duomenis policijai ir turi teisę taikyti administravimo mokestį.50.00
Administracinis mokestis nesumokėjus kelių ar parkavimo mokesčių. Kai Nuomotojas nuomos sutarties sudarymo metu gauna pranešimą apie kelių mokesčių nemokėjimą, Nuomininkas privalo sumokėti rinkliavas ir administravimo mokestį.50.00
Administracinis mokestis transporto priemonės apgadinimo atveju: Mokestis taikomas už kiekvieną naują nuomojamos transporto priemonės apgadinimą nuomos laikotarpiu.60.00
Bauda už vairavimą apsvaigus nuo alkoholio ar psichotropinių medžiagųNuomininkui skiama bauda, jei buvo vairuojama apsvaigus nuo alkoholio ar psichotropinių medžiagų. Avarijos atveju, kai vairuotojas yra apsvaigęs nuo alkoholio ar psichotropinių medžiagų, Nuomininkas atlygina visą Nuomotojui ir tretiesiems asmenims padarytą žalą bei sumoka baudą.1000.00
Automobilio valymo mokestisMokestis taikomas, kai išsinuomotą transporto priemonę reikia valyti nuomos laikotarpiui pasibaigus. Mokestis taip pat taikomas rūkant transporto priemonėje. Rūkyti nuomojamose transporto priemonėse griežtai draudžiama. Šios taisyklės pažeidimas taikomas visiems valymo mokesčiams. Nuomininkas įsipareigoja atlyginti visą žalą, kurią Nuomotojas patyrė dėl rūkymo transporto priemonėje.200.00
Naudojamas grąžinant išnuomotą transporto priemonę, kurios salone reikalingas pilnas salono valymas.15.00
Naudojamas grąžinant išnuomotą transporto priemonę, kuriai reikalingas pilnas išorinis plovimas.15.00
Esant itin nešvariems vidaus ar išorės darbams, kai reikalingas gilus ar papildomas valymas, kainuoja
apskaičiuojamas pagal papildomas valymo išlaidas.
Automobilio paėmimo mokestisGrąžinant išsinuomotą transporto priemonę į Nuomos sutartyje nenurodytą vietą, imamas pristatymo mokestis.2.00 už 1 km nuo grąžinimo lokacijos
Sienos kirtimo mokestisMokestis taikomas kertant Latvijos Respublikos sieną į Latviją ir Estiją.38.00
Sienos kirtimo mokestisMokestis taikomas kertant Lietuvos Respublikos sieną į Lenkiją. Mokestis taikomas vieną kartą.49.00
Bauda už neteisėtą sienos kirtimąGriežtai draudžiama išvykti iš Lietuvos teritorijos be atskiro raštiško Nuomotojo leidimo. Bauda taikoma šiais atvejais:
• Nuomininkas išvyksta iš Lietuvos teritorijos su nuomojama transporto priemone iš anksto nepranešęs Nuomotojui ir neįtraukęs sienos kirtimo paslaugos į Nuomos sutartį.
• Transporto priemonės avarijos atveju, kai Nuomininkas nuomojamą transporto priemonę panaudojo už Lietuvos teritorijos ribų be Nuomotojo leidimo, transporto priemonės įvykis laikomas nedraudiminiu ir Nuomininkas įsipareigoja atlyginti visą transporto priemonei padarytą žalą taip pat trečiosioms šalims ir sumoka baudą.
• Kai Nuomininkas įsigijo sienos kirtimo paslaugą, tačiau transporto priemonė buvo naudojama ne nuomos sutartyje nurodytoje teritorijoje.
Nuomojamose transporto priemonėse įdiegta GPS sekimo sistema, leidžianti Nuomotojui nustatyti transporto priemonės buvimo vietą ir judėjimą. Nuomininkas savo parašu patvirtina, kad yra informuotas ir sutinka, kad transporto priemonės judėjimas gali būti stebimas.
1300.00
Bauda už prarastus/sugadintus dokumentus/transporto priemonės rakteliusPasibaigus nuomai, transporto priemonė turi būti grąžinta su transporto priemonės rakteliais ir dokumentais (transporto priemonės techninis pasas, techninės apžiūros talonas ir draudimo polisas).
Nuomotojas turi teisę taikyti baudą už negrąžintus ar sugadintus raktus / transporto priemonės dokumentus:
• Nuomininkas moka už kiekvieną nuomos dieną, kai raktai ir dokumentai siunčiami paštu, kol raktai ir dokumentai pasieks Nuomotoją. Siuntimą apmoka Nuomininkas.
• Per 7 kalendorines dienas negrąžinus transporto priemonės raktų/dokumentų, taikoma bauda už automobilio dokumentų ar raktų praradimą.
600.00 bauda už pamestus/sugadintus raktelius
150.00 bauda už pamestus/sugadintus dokumentus
Bauda už išnuomotos įrangos negrąžinimąUž išsinuomotos įrangos negrąžinimą arba sugadintos įrangos (vaikų kėdutės, navigacijos sistemos ar kitos sutartinės įrangos) grąžinimą taikoma bauda. Ši bauda taip pat taikoma pametus ar sugadintus valstybinius numerius.150.00
Kuro užpylimo mokestisAutomobilis išduodamas su pilnu kuro baku. Nuomininkui grąžinus transporto priemonę ne pilnu kuro baku, degalų papildymas skaičiuojamas pagal nurodytą tarifą už kiekvieną trūkstamą litrą2.50 už litrą
Bauda už netinkamo kuro užpylimąNuomininkas yra atsakingas už tinkamo kuro užpylimą nuomojamoje transporto priemonėje, kaip nurodyta transporto priemonės dokumentacijoje. Nesilaikant šio reikalavimo, Nuomininkas padengia visas išlaidas, susijusias su transporto priemonės transportavimu, netinkamo kuro pašalinimą iš transporto priemonės, transporto priemonės remontą ir degalų įpylimą, taip pat visas kitas su tuo susijusias išlaidas.Transporto priemonių transportavimo ir remonto išlaidos bei degalų papildymas.
Taikomas 60.00 administravimo mokestis
Transportavimo mokesčiai po avarijos ar gedimoĮvykus avarijai ar gedimui, kai transporto priemonė nebegali būti eksploatuojama ir Nuomininkas neužsakinėjo „Pagalbos kelyje“ paslaugos, Nuomininkas padengia visas transportavimo išlaidas, įskaitant ir nuomojamos transporto priemonės kuro išlaidas. Keičiant transporto priemonę dėl gedimo ar eismo įvykio, Nuomininkas turi grąžinti neveikiantį automobilį su tokiu pat degalų kiekiu, koks buvo nuomos pradžioje. Priešingu atveju bus taikomi degalų papildymo mokesčiai. Nuomotojas turi teisę atsisakyti pakeisti automobilį po gedimo ar avarijos, jei ji įvyko dėl Nuomininko kaltės. Nuomininkui užsakius paslaugą, Nuomininkas apmoka transportavimo išlaidas, o Nuomotojas – Nuomininko patirtas išlaidas.Transporto išlaidos ir degalų sąnaudos.
Taikomas 50.00 administravimo mokestis

Savo parašu patvirtinu, kad perskaičiau, supratau ir sutinku su aukščiau išvardintomis baudų ir rinkliavų taikymo taisyklėmis bei kitomis sąlygomis. Sutinku prisiimti visą atsakomybę už žalą, atsiradusią dėl šiame priede nurodytų taisyklių ir/ar sąlygų pažeidimo. Sutinku, kad Nuomotojas gali nuskaičiuoti nuo mano kortelės už padarytą žala transporto priemonei, įskaitant atvejus, kai bauda/mokestis viršija Nuomininko asmeninės atsakomybės sumą.